Post #

Berlyno mados savaitė: gatvės mada. 2 dalis.

IMG_5434_a

Antras dub­lis. Toks pats geras, kaip buvo pir­ma­sis. Kažkaip sukasi min­tyse maty­tas video apie Niujorko mados savaitę, kuo­met lai­kas prieš pri­sta­ty­mus tampa kovos aikšte foto­gra­fams, besi­sten­gian­tiems įam­žinti mados “žvaigž­des”. Ta prasme Berlynas nebuvo Niujorkas. Čia vis­kas vyko ramiai, su gali­mybe pasi­mė­gauti. Ir drą­siai žiopsoti.

Skaityti toliau

Kategorija: Straipsniai, Vaizdas | 3Komentarai
Post #

Berlyno mados savaitė: gatvės mada

IMG_5150

Sunku rašyti, nes ši aki­mirka viena iš tų, kuo­met patirti įvy­kiai sutei­kia ne džiaugsmą, kad tai atsi­tiko, o liū­desį, nes žinai, kad greit to nepa­kar­tosi. Galbūt rei­kia laiko vis­kam „suvirš­kinti“, tačiau šiuo atveju noriu, kad saki­niai atsi­rastų iš dar švie­žių emo­cijų. Tebūnie tai bus mano terapija.

Skaityti toliau

Kategorija: Straipsniai, Vaizdas | komentuok
Post #

Ieškome žmogaus su puikiais anglų kalbos įgūdžiais

10087_l

Sveiki visi! Norėtume nusam­dyti žmogų su pui­kio­mis anglų kal­bos žinio­mis, smal­siu sko­niu, gebė­jimu rašyti bei moti­va­cija grei­tai moky­tis. Būtų nuo­stabu jeigu ir domė­tųsi socia­li­nė­mis medi­jo­mis. Atlyginimas apie 900-​1500Lt, darbo valan­dos lanks­čios, darbo vieta pagal susi­ta­rimą. Jeigu turite draugą, kuris ati­tinka išvar­din­tus rei­ka­la­vi­mus, būti­nai pasi­da­lin­kite. Prašome susi­siekti meno.​duobe@​gmail.​com Laiške pami­nė­kite kuo domi­tės, koks jūsų anglų kal­bos lygis bei kiek dienų/​valandų per savaitę norė­tu­mėte dirbti.

Kategorija: Tekstas | komentuok
Post #

Morta

1 (4)

Nuolat esu kuo nors nepa­ten­kinta ir nela­bai moku džiaug­tis, tačiau foto­se­sijų orga­ni­za­vi­mas, sti­li­za­vi­mas joms, ir vėliau karts nuo karto per­žvel­gia­mos nuo­trau­kos man neneša nieko kito, tik didžiulį pasi­ten­ki­nimą. Kiekvieną kartą kuo­met žmo­nės sutinka bend­ra­dar­biauti, randi erdvę, kuri ati­tinka idėja, ir galiau­siai finišo tie­sioji — foto­se­sija, sutei­kia tiek džiaugsmo ir pasi­di­džia­vimo tuo, ką darom yra nepa­ly­gi­ni­mas su nie­kuo. Labai mėgstu ir ver­tinu koky­bišką ir sti­lingą vizu­a­lią infor­ma­ciją. Geros koky­bės foto­gra­fija, įdo­mus mode­lis ir neįp­ras­tai ir kitaip sukur­tas sti­lius mane tie­siog “veža”, varo iš proto ir pri­ver­čia ilgai spok­soti į ekraną arba ranka liesti popie­riaus puslapį.

Skaityti toliau

Kategorija: Straipsniai, Vaizdas | komentuok
Post #

Pašalaičio atradimai rudenį

druskininkai7

Šie­met po labai ilgos per­trau­kos mano ruduo nusi­dažė kiek kito­kio­mis spal­vo­mis nei papras­tai. Neprasidėjo jis spal­vingu krin­tan­čių lapų cirku, nesu­jaukė jo ramy­bės teat­ra­liš­kas sirenų šėls­mas ir grei­čiau­siai nebe­su­vir­pins išskren­dan­čių paukš­čių gies­mių gaida…

Šie­met ruduo buvo kaip reta poe­tiš­kas. Sutikau jį Druskininkuose. O jei atvi­rai važia­vau ten tik su viena inten­cija – vėl iš arti paty­ri­nėti poe­tus ir par­si­vežti tekstą apie Poetinį Druskininkų rudenį. Dar iš stu­dijų laikų buvau išsau­go­jusi pačius sal­džiau­sius pri­si­mi­ni­mus apie nak­ti­nes orgi­jas, kur neti­kė­čiau­sias for­mas įgau­nanti poe­tinė kalba nesu­val­do­mai lie­josi ir iš jau­nųjų ir iš jau pri­pa­žintų poetų lupų, kur net pačios nejaut­riau­sios ausys die­nos švie­soje galėjo patirti žodžiais nenu­pa­sa­ko­ja­mus malonumus.

Skaityti toliau

Kategorija: Straipsniai, Tekstas | komentuok